المصحف المرتل بمد المنفصل - Sûrat Qaf (The Letter Qaf)

Since 2018-10-18
  • 0
  • 363
Previous Chapter
Sûrat Al-Hujurat (The Dwellings)
Next Chapter
Sûrat Adh-Dhariyat (The Wind that Scatter)